Matryca Kompetencji
Matryca Kompetencji

Co mogę osiągnąć dzięki Matrycy Umiejętności?

Odpowiednio sparametryzowana Matryca dostarczy informacji o lukach i przerostach kompetencyjnych w obszarach. Informacje zgromadzone dzięki systematycznej ocenie umiejętności pracowników pozwolą sprawniej podejmować decyzje personalne.

Obecnie każdy z przełożonych ma swój plik Excel. Czy w systemie przełożony będzie mieć dostęp tylko do swojego obszaru?

Tak, każdy przełożony ma dostęp do podległych sobie pracowników oraz do umiejętności, w ramach obszary, którym zarządza. Zakres dostępu do danych w systemie rośnie wraz ze wzrostem poziomu struktury.

Czy będziemy mogli samodzielnie modyfikować matryce po wdrożeniu?

Tak, uprawnione osoby (administratorzy) mają możliwość modyfikacji zarówno parametryzacji systemu jak i dodawania/usuwania umiejętności, obszarów czy modyfikacji skali ocen.

Matryca Umiejętności

Matryca Umiejętności pozwala zarządzać umiejętnościami podległego zespołu lub przez pryzmat całej organizacji.

Szybka ocena umiejętności pracowników

Możliwość określenia profili umiejętności np. przez pryzmat stanowiska

Wizualne przedstawienie luk i przerostów kompetencyjnych

Możliwość planowania rozwoju pracowników na poszczególnych umiejętnościach

Przejrzyste podsumowania potencjału pracowniczego

Elastyczne zarządzanie pracownikiem w kontekście posiadanych przez niego umiejętności

Dowolna skala ocen, klasyfikacji, dowolna ilość matryc

Matryca Kwalifikacji

Matryce Kompetencji pozwalają nadzorować terminowość posiadanych przez pracowników uprawnień, szkoleń, badań lekarskich.

Możliwość rejestru poszczególnych uprawnień/szkoleń lub automatycznego połączenia z systemem kadrowo-płacowym w tym zakresie

Weryfikacja terminowości posiadanych przez pracowników kwalifikacji wraz z automatycznymi powiadomieniami o ich wygaśnięciu

Wizualizacja aktualności kwalifikacji dla przełożonego oraz pracownika

Możliwość stworzenia profili kwalifikacji, czyli określenia, które uprawnienia/szkolenia są wymagane np. na danym stanowisku pracy

Możliwość powiązania umiejętności z kwalifikacją – automatyczna weryfikacja ich aktualności podczas oceny pracownika

Automatyczna weryfikacja wymaganych dla pracownika kwalifikacji

Szybka analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji

Matryca Umiejętności
Matryca Kompetencji

Dlaczego proces ocen okresowych powinien zostać zautomatyzowany?

Klienci najczęściej zgłaszają się do nas, ponieważ ręczne zarządzanie procesem ocen okresowych jest nieefektywne, a z samych ocen wynika niewiele działań. Oceny przeprowadzane w formie papierowej lub elektronicznej w formie ankiety w plikach MS Office należy wprowadzić do wspólnej bazy danych, aby móc wykonać jakiekolwiek analizy i działania. System automatycznie zbiera te dane w raportach. Ponadto system weryfikuje kompletność danych oraz termin ich wypełnienia.

Jakie analizy z poziomu Systemu Ocen Okresowych są dostępne?

SkillBox posiada rozbudowany moduł raportowy, który zawiera m.in. porównanie organizacji lub pracowników w wybranych okresach, analizę potrzeb szkoleniowych, raport wspierający rekrutacje wewnętrzne oraz symulator decyzji personalnych, gdzie można zweryfikować czy pracownik, np. w wyniku awansu, będzie spełniać wymagany profil kompetencyjny.

Kto parametryzuje przebieg procesu?

Administrator systemu ma możliwość wgrania własnego katalogu kompetencji i parametryzacji procesu, zgodnie z jego faktycznym przebiegiem. Wygląd ankiety w zakresie ocenianych sekcji (kompetencje, umiejętności, potrzeby szkoleniowe, cele itp.) jest w pełni konfigurowalny po stronie Klienta.

Matryca Kompetencji

System Ocen Okresowych, wraz z Matrycą Kompetencji, pozwala spojrzeć całościowo na pracownika - ocenić kompetencje miękkie, zweryfikować ocenione już umiejętności, wyznaczyć i zweryfikować realizację celów, zbadać potrzeby szkoleniowe oraz zdecydować o dalszej ścieżce rozwoju pracownika.

Możliwość przeprowadzenia oceny w modelu 90 i 180 stopni

Biblioteka 17 kluczowych kompetencji i 76 wskaźników wraz z opisami behawioralnymi dostępna w systemie

Możliwość oceny różnych zestawów kompetencji dla różnych stanowisk

Wsparcie w postaci rejestrowania pozytywnych i negatywnych zdarzeń pracowników

Możliwość wyznaczania i rozliczania celów w różnych okresach

Badanie potrzeb szkoleniowych

Wyznaczenie dalszej ścieżko rozwoju pracownika dotyczącej np. awansu

Możliwość stworzenia dowolnych pytań w ramach ankiety Oceny Okresowej

Wizualizacja kompetencji zespołu w formie Matrycy Kompetencji oraz raportów

Wsparcie za pomocą mailingów o m.in. konieczności dokonania ocen, akceptacji ankiet

Dokumenty i alerty

Moduł Dokumentów wesprze podczas audytów w zakresie wykazania zapoznania się z niezbędną dokumentacją (np. procedura, instrukcja) przez pracowników. Alerty natomiast usprawnią wysyłanie powiadomień do dowolnej grupy pracowników.

Zarządzanie dokumentami poprzez ich aktualizację i wersjonowanie

Udostępnianie wybranych dokumentów pracownikom i nadzór nad statusem zapoznania się z nimi

Kojarzenie dokumentów z umiejętnościami i elementami Matrycy – automatyczna weryfikacja ich aktualności podczas oceny pracownika

Udostępnianie alertów pracownikom z określeniem terminu do zapoznania się z wiadomością

Matryca Kompetencji

Raporty

Analizy jakościowe i ilościowe na podstawie ocen i kompetencji pracowników. Symulacje decyzji personalnych, luki i przerosty kompetencyjne, potrzeby szkoleniowe – kompletny Bilans Kapitału Ludzkiego.

Szybki dostęp do informacji na temat umiejętności i kompetencji pracowników

Wizualna prezentacja potencjału organizacji w zakresie umiejętności i kompetencji pracowników

Okresy nabywania umiejętności – średni czas rozwoju pracownika na wyższy poziom oceny umiejętności

Porównywanie pracowników lub grup pracowniczych między sobą

Graficzne przedstawienie poziomu kompetencji vs wymagania

Symulator decyzji personalnych

Możliwość pobrania raportu do xls, pdf

Układ raportów od ogółu do szczegółu – z poziomu całej organizacji, poszczególnych jej jednostek lub przełożonych do poziomu pojedynczego pracownika

DEMO
Skontaktuj się

Mój SkillBox

Mój SkillBox to dostęp pracownika do systemu. Dzięki bieżącej informacji zwrotnej dotyczącej np. oceny umiejętności, planowanych szkoleń system wspiera pracownika w jego rozwoju.

Bieżąca informacja o posiadanych umiejętnościach i kompetencjach, terminach posiadanych kwalifikacji oraz o planach rozwojowych

Proponowanie ocen przez pracowników

Wypełnianie ankiet ocen okresowych w systemie

Matryca Kompetencji

SkillBox Pocket

Aplikacja mobilna

Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do danych systemu w zakresie Mojego SkillBoxa (dla pracowników). Dzięki niej pracownik może sprawdzić informacje dotyczące np. planowanego rozwoju w dowolnym miejscu.

Dostęp do danych analogiczny jak w Mój SkillBox

Przejrzysty interfejs dostosowany do urządzeń mobilnych

Kalendarz, który przypomina np. kończących się planach rozwojowych, niezbędnych szkoleniach lub dokumentach, z którymi pracownik musi się zapoznać

Aplikacja dostępna na Android